EARTHQUAKE DESTRUCTION
RABI OPI
KHADKI GAON, BHAKTAPUR
BHAKTAPUR