EARTHQUAKE  DESTRUCTION
RAGHU CHAUR GAON, KAVRE
MELAMCHI
KHADKI GAON (BHAKTAPUR)